Vedtægter

§1 Navn

A. Foreningens navn er Flittige hænder i Vanløse

B. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune, 2720 Vanløse

C. Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

§2 Formål

Foreningens formål er at samle og skabe netværk for personer med interesse i design, håndarbejde og formning, samt udvide kendskabet til discipliner indenfor området.

Dette sker ved

1) at drive klubvirksomhed

2) at drive oplysningsvirksomhed

3) at forestå enkeltarrangementer

§3 Medlemmer

A. Foreningens aktiviteter henvender sig fortrinsvis til personer/klubber eller foreninger med bopæl i Københavns Kommune.

B. Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være medlemmer.

C. Der kan tegnes såvel personligt medlemskab som klub/foreningsmedlemskab

§4 Kontingent

Kontingent og opkrævningsform fastsættes af generalforsamlingen for henholdsvis personlige medlemmer som klub/foreningsmedlemskaber.

§5 Udelukkelse

A. Hvis et medlem ikke fornyer sit årskontingent, opløses medlemskabet.

B. Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.

§6 Foreningens ledelse

A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Ved første generalforsamling vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. Dertil vælges op til 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

B. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen (inden 14 dage) vælges formand, sekretær og kasserer.

C. Alle generalforsamlingsvalgte personer skal være medlemmer af foreningen.

D. Formand, sekretær og kasserer udgør forretningsudvalg som driver foreningen mellem bestyrelsesmøderne.

E. På første bestyrelsesmøde fastsætter bestyrelsen sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Ved afstemninger kræves simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

F. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgene refererer til bestyrelsen.

G. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette findes nødvendigt.

§7 Regnskab

Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.

§8 Forpligtelser

A. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

B. Foreningen tegnes af mindst 2 personer blandt formand, sekretær og kasserer.

§9 Revision

Revisionen foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor. Stilles der fra eventuelle tilskudsgivere krav om ekstern revision, vælger generalforsamlingen godkendt revisionsfirma.

§10 Generalforsamling

A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

B. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

C. Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside- hvis en sådan eksisterer - og i den lokale presse i Vanløse.

D. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

E. Afstemning og valg til bestyrelse foregår ved håndsoprækning, hvis ingen af de fremmødte kræver skriftlig afstemning.

F. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer

G. Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.

H. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens årsberetning
  3. Årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fremlæggelse af aktivitetsplan inklusive budget
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

I. Formandens beretning og revideret regnskab godkendes af generalforsamlingen.

J. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

K. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender begrundet skriftlig anmodning herom.

§11 Vedtægtsændringer

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

§12 Foreningens opløsning

A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

B. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

C. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.

 

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling den 5. marts 2003

 
 
Flittige Hænder i Vanløse | Tustrupvej 10, st.tv., 2720 Vanløse  | Tlf.: 21285176